Image

Sở Giao thông vận tải

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

I. Sơ đồ tổ chức

LÃNH ĐẠO SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Văn Anh Tuấn 0903589323vananhtuanqn@gmail.com
Nguyễn Bá NghĩaPhó Giám đốc0235 3 859 614 - 0913 480 454Nghia_nguyen_chi@yahoo.com.vn 
Trần Thanh An Phó Giám đốc0235 3 812 203 - 0913 480 490thanhancau17@gmail.com
Lê Văn Trí Chánh Văn phòng0235 3 852 866trisgt@gmail.com

- Văn thư

  CQ: 0235 3 852 372

  Fax: 0235 3 812 372

II. Thông tin chung

Sở Giao Thông Vận Tải Tỉnh Quảng Nam 

Trụ sở: 12 Trần Phú, Tam Kỳ, Quảng Nam

Điện thoại : 0235 852 372; Fax : 0235 812 372; 

Web: sgtvtqnam.gov.vn

 Cơ cấu tổ chức: 
1.1- Lãnh đạo Sở: 
- Giám đốc là người đứng đầu Sở GTVT, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ các họat động của Sở. Giám đốc Sở do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm theo tiêu chuẩn chức danh do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành và theo quy định của Đảng, Nhà nước về quản lý cán bộ.
- Sở GTVT tỉnh có không quá 03 Phó Giám đốc; Phó Giám đốc là người giúp việc Giám đốc, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, trước pháp luật về các nhiệm vụ công tác được giao. Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Sở. 
1.2- Các tổ chức tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước: 
- Văn phòng Sở. 
- Phòng Quản lý vận tải và Công nghiệp. 
- Phòng Kế hoạch - Tài chính. 
- Phòng Quản lý Hạ tầng Giao thông.
Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng, Phó trưởng phòng (hoặc tương đương) và phân công nhiệm vụ cho công chức do Giám đốc Sở quyết định theo quy định phân cấp hiện hành.
 - Thanh tra giao thông vận tải: Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Chánh thanh tra do Giám đốc Sở quyết định sau khi thỏa thuận của Chánh thanh tra tỉnh; Phó Chánh thanh tra sở do Giám đốc Sở quyết định theo quy định phân cấp hiện hành. 
1.3- Các đơn vị sự nghiệp thuộc: 
- Ban Quản lý dự án các Công trình giao thông. 
- Ban Quản lý dự án Giao thông nông thôn. 
- Ban QLDA đường Nam Quảng Nam - Trà My - Trà Bồng. 
- Ban Quản lý bến xe. 
- Đoạn Quản lý đường Thủy nội địa. 
- Trung tâm đăng kiểm thủy bộ. 
Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc (hoặc tương đương) đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh khác của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở do Giám đốc Sở Giao thông vận tải quyết định. 
1.4- Các doanh nghiệp: 
- Công ty cổ phần Giao thông vận tải Quảng Nam. 
- Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Quảng Nam 
- Công ty cổ phần Công trình giao thông vận tải Quảng Nam 
- Công ty cổ phần Tư vấn giao thông Quảng Nam 
2- Biên chế: Biên chế của Sở GTVT tỉnh được thực hiện theo quyết định ban hành của UBND tỉnh.

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải Quảng nam được ban hành tại Quyết định số 41/2005/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2006 của UBND tỉnh Quảng Nam.
I- Vị trí và chức năng:
1- Sở Giao thông Vận tải là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh gồm; đường bộ, đường thuỷ nội địa; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.
2- Sở Giao thông vận tải là cơ quan chủ quản, cơ quan cấp trên của các đơn vị trực thuộc được UBND tỉnh uỷ quyền quản lý.
3- Sở Giao thông vận tải chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự hướng dẫn và chỉ đạo về chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành của Bộ Giao thông vận tải.
II- Nhiệm vụ, quyền hạn:
1- Trình UBND tỉnh ban hành các văn bản quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh về lĩnh vực giao thông vận tải và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản đã trình.
2- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành (hàng năm, trung hạn, dài hạn) về bảo dưỡng, cải tạo, xây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng, phát triển mạng lưới giao thông đô thị và nông thôn, lực lượng cơ khí giao thông và lực lượng vận tải trình UBND tỉnh và Bộ GTVT phê duyệt và hướng dẫn tổ chức thực hiện.
Tham gia xây dựng, chỉ đạo và thực hiện các chương trình; kế hoạch hợp tác quốc tế, các dự án viện trợ và đầu tư phát triển của ngành tại địa phương.
Được UBND tỉnh và Bộ GTVT giao quản lý các quy hoạch, kế hoạch các chương trình dự án đầu tư phát triển đã đựơc cấp có thẩm quyền phê duyệt về chuyên ngành giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh.
3- Cụ thể hóa các chủ trương chính sách về xây dựng, khai thác, bảo quản và sửa chữa các công trình giao thông vận tải thủy bộ, xây dựng các định mức kinh tế, kỹ thuật về xây dựng, sửa chữa các công trình giao thông vận tải.
4- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về vốn ngân sách và các nguồn vốn khác theo sự ủy quyền của UBND tỉnh và Bộ GTVT giao hàng năm đầu tư cho quản lý xây dựng phát triển các công trình giao thông vận tải tại địa phương.
5- Giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quản lý chuyên ngành giao thông vận tải tại địa phương, bao gồm:
5.1- Thực hiện chức năng chủ đầu tư các công trình kỹ thuật hạ tầng giao thông theo sự ủy nhiệm của UBND tỉnh, Bộ GTVT theo đúng quy định quản lý đầu tư xây dựng của Chính phủ.
5.2- Tổ chức quản lý, duy tu bảo dưỡng và bảo vệ hệ thống giao thông của địa phương, của quốc gia do Trung ương ủy thác cho địa phương quản lý. Đảm bảo giao thông các tuyến do tỉnh quản lý.
5.3- Thiết lập và quản lý hệ thống báo hiệu đường bộ trên các tuyến ĐT và quốc lộ được ủy thác quản lý, trên các tuyến sông địa phương và Trung ương ủy thác quản lý.
5.4- Thực hiện công tác thẩm định nhà nước về thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán, dự toán các công trình xây dựng giao thông tại địa phương theo quy định phân cấp của UBND tỉnh và của nhà nước.
5.5- Nghiên cứu trình UBND tỉnh ban hành các tiêu chuẩn quy trình, quy phạm các định mức, định ngạch, định cấp về chuyên ngành giao thông vận tải theo sự phân cấp và hướng dẫn của Trung ương.
5.6- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thẩm định hồ sơ thiết kế, cải tạo, đăng ký, đăng kiểm, lưu hành các phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy theo sự phân cấp của Bộ GTVT.
5.7- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch, cấp đổi, gia hạn hoặc thu hồi GPLX; bằng và chứng chỉ chuyên môn cho những người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy theo sự phân cấp của Bộ GTVT.
5.8- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các đơn vị dịch vụ giao thông vận tải thuộc khu vực kinh tế ngoài quốc doanh.
6- Giúp UBND tỉnh xác định mô hình, chiến lược phát triển vận tải đường bộ và đường thủy nội địa phù hợp với điều kiện phát triển của địa phương. Tổ chức quản lý, khai thác thực hiện có hiệu quả các luồng tuyến đường bộ, đường thủy trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các Công ty cổ phần có vốn nhà nước được UBND tỉnh ủy quyền Sở quản lý. Được UBND tỉnh ủy nhiệm xét duyệt và ra quyết định thành lập các tổ chức, phòng ban ở các đơn vị hành chính, sự nghiệp thuộc Sở.
7- Theo sự ủy nhiệm của UBND tỉnh, tổ chức hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản vi phạm pháp luật, các chế độ chính sách về giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh.
Tuyên truyền giáo dục pháp luật, nâng cao trình độ dân trí, ý thức chấp hành trật tự kỷ cương về an toàn giao thông theo quy định pháp luật.
Quản lý công tác tổ chức đào tạo, nhân sự lao động, tiền lương toàn ngành theo sự phân cấp của UBND tỉnh và quy định của Chính phủ.
8- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao.

Tin liên quan