Image
Tăng cường phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh

Tăng cường phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh

17/07/2024 | 08:48 AM
Ngày 16/7, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh; Chỉ thị số 47-CT/TU ngày 03/6/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh.

Sở Thông tin và Truyền thông

⁡⁠⁢⁡⁠⁢⁣⁡⁠⁢⠀

I. Sơ đồ tổ chức

 

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Phạm Hồng QuảngGiám đốc 0235 3 815 555 - 0905 048 555phquang@quangnam.gov.vn
Phạm Thị Ngọc QuyênPhó Giám đốc Thường trực0235 3 820 999 - 0914 239 151ngocquyenbcvt@quangnam.gov.vn
Nguyễn Hồng LaiPhó Giám đốc0935753111 - 0868510510 lainh2@quangnam.gov.vn
Phạm Quốc HườngChánh Văn phòng 0235 3 845 526 - 0972757054 huongpq@quangnam.gov.vn

- Văn thư

  CQ: 0235 3 811 758

  Fax: 0235 3 811 759

II. Thông tin chung

I. Giới Thiệu:

 

Sở Thông tin và Truyền thông thành lập trên cơ sở Sở Bưu Chính Viễn Thông và tiếp nhận chức năng, tổ chức quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, phát thanh và truyền hình từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: báo chí, xuất bản; bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet; truyền phát sóng; tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, điện tử; phát thanh truyền hình; cơ sở hạ tầng thông tin truyền thông; quảng cáo trên các phương tiện báo chí, mạng thông tin báo chí và xuất bản phẩm.

 

Sở Thông tin và Truyền thông chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Sở Thông tin và Truyền thông đặt trụ sở tại số 50 đường  Hùng Vương - Tp. Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam.  

 

    Điện thoại:      0235 3 811 758

    Fax:                0235 3 811 759

    Website:           https://stttt.quangnam.gov.vn/

    Giám đốc     :   Phạm Hồng Quảng

    P.Giám đốc :   Phạm Thị Ngọc Quyên, Nguyễn Hồng Lai.

  

II. Chức năng nhiệm vụ:  

1. Trình UBND tỉnh:

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước về các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao;

b) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của chi cục trực thuộc;

c) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở; Trưởng, phó phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) trong phạm vi ngành, lĩnh vực quản lý.

2. Trình Chủ tịch UBND tỉnh:

a) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định của pháp luật;

b) Dự thảo quyết định chỉ thị cá biệt thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi nhà nước được giao.

4. Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về giám định, đăng ký, cấp giấy phép,  văn bằng, chính chỉ thuộc phạm vi trách nhiệm quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định của pháp luật, sự phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh.

5. Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, các hội và các tổ chức phi chính phủ thuộc các lĩnh vực quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định của pháp luật.

6. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế dân chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định của pháp luật, sự phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh.

8. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực quản lý đối với Phòng Văn hóa Thông tin thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện và chức danh chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp xã.

9. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ được giao.

10. Kiểm tra, thanh tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật hoặc phân công của UBND tỉnh.

11. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của văn phòng, các phòng nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh.

12. Quản lý tài chính, tài sản của Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định của pháp luật và phân công của UBND tỉnh.

13. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND tỉnh, các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Tin liên quan