Quảng Nam thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023

Ngày 07/3, UBND tỉnh ban hành Quyết định 434 thành lập Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số năm 2023

Phổ biến, triển khai thực hiện Thông tư số 09/2023/TTBTC ngày 08/02/2023 của Bộ Tài chính

UBND tỉnh ban hành công văn đề nghị các Sở, ngành, địa phương cập nhật, phổ biến và triển khai thực hiện Thông tư số 09/2023/TTBTC ngày 08/02/2023 của Bộ Tài chính.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2023

Các trường hợp ký hợp đồng lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; hướng dẫn xếp lương viên chức thiết bị, thí nghiệm trong trường trung học; giảm 50% lệ phí khi đăng ký thường trú qua Cổng dịch vụ công trực tuyến;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 2/2023.

Chính sách về nhân sự, việc làm, tài chính có hiệu lực từ tháng 2/2023

Từ tháng 2/2023, một số chính sách mới về nhân sự, việc làm, tài chính có hiệu lực.

Bãi bỏ Nghị định quy định danh mục các quyết định hành chính bí mật nhà nước trong 3 lĩnh vực

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Nghị định 100/2022/NĐ-CP ngày 7/12/2022 bãi bỏ toàn bộ Nghị định 49/2012/NĐ-CP ngày 4/6/2012 của Chính phủ quy định danh mục các quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao.

Quy định về tiền lương, công tác tổ chức, cán bộ có hiệu lực từ tháng 12/2022

Từ tháng 12/2022, một số quy định mới về công tác tổ chức, cán bộ, tiền lương có hiệu lực.

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022-2027

UBNĐ tỉnh vừa ban hành Quyết định 3005/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022-2027

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành

Bộ Tư pháp vừa ban hành thông tư bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành.

Toàn tỉnh có 90.115 lượt người được tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh vừa có có Báo cáo về việc thực hiện công tác (PBGDPL) của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh từ ngày 01.01.2022 đến ngày 30.9.2022 trên địa bàn tỉnh.
Dữ liệu đang được cập nhật...