Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020

Báo cáo trả lời ý kiến cử tri trong tỉnh

Báo cáo trả lời ý kiến cử tri trong tỉnh

Báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết các kiến nghị, phản ánh của cử tri theo đề nghị của HĐND tỉnh

Báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết các kiến nghị, phản ánh của cử tri theo đề nghị của HĐND tỉnh tại Báo cáo số 65/BC-HĐND ngày 09/7/2019.

Tình hình KT-XH tháng 10, 10 tháng năm 2019; nhiệm vụ công tác trọng tâm 2 tháng cuối năm 2019

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình KT-XH tháng 10, 10 tháng năm 2019; nhiệm vụ công tác trọng tâm 2 tháng cuối năm 2019

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tháng 9 năm 2019; nhiệm vụ công tác trọng tâm Quý IV năm 2019

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tháng 9 năm 2019; nhiệm vụ công tác trọng tâm Quý IV năm 2019

Tình hình KT-XH tháng 8, 8 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9 năm 2019

Tình hình KT-XH tháng 8, 8 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9 năm 2019

Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Tình hình KT-XH tháng 5; 5 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 6/2019

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, tình hình KT-XH tháng 5; 5 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 6/2019

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, tình hình KT-XH tháng 4,4 tháng đầu năm 2019

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, tình hình KT-XH tháng 4,4 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 5/2019

Tình hình KT-XH tháng 3, quý I/2019; nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2019

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình KT-XH tháng 3, quý I/2019; nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II/2019