Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4, 4 tháng năm 2022, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 5/2022

Ngày 9/5, UBND tỉnh ban hành báo cáo số 87 về công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình KT-XH của UBND tỉnh tháng 4, 4 tháng năm 2022, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 5/2022

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3, Quý I/2022; nhiệm vụ công tác trọng tâm Quý II/2022

UBND tỉnh vừa ban hành báo cáo 66 về công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình KT-XH của UBND tỉnh tháng 3, Quý I/2022; nhiệm vụ công tác trọng tâm Quý II/2022.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 2, 2 tháng năm 2022

UBND tỉnh vừa có báo cáo số 43 về công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, tình hình KTXH tháng 2, 2 tháng năm 2022; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 3 năm 2022.

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 01/2022

Ngày 27/1, UBND tỉnh có báo cáo số 22 về tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 01/2022, nhiệm vụ trọng tâm tháng 02/2022.

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam quý IV và năm 2021

Cục Thống kê tỉnh Quảng Nam vừa có báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam quý IV và năm 2021.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11, 11 tháng năm 2021

UBND tỉnh vừa có báo cáo 235/BC-UBND tỉnh về Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tháng 11/2021, tình hình kinh tế - xã hội tháng 11; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 12/2021

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10, 10 tháng năm 2021

UBND tỉnh báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình KT-XH của UBND tỉnh tháng 10, 10 tháng năm 2021; nhiệm vụ công tác trọng tâm 02 tháng cuối năm 2021.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9, 9 tháng năm 2021

UBND tỉnh vừa có báo cáo về công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) của UBND tỉnh tháng 9, 9 tháng năm 2021; nhiệm vụ công tác trọng tâm Quý IV/2021

Tình hình KT-XH tháng 8, 8 tháng năm 2021 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9 năm 2021

Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình KT-XH tháng 8, 8 tháng năm 2021 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9 năm 2021

Tình hình KT-XH của UBND tỉnh tháng 7, 7 tháng năm 2021; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 8/2021

Công tác chỉ đạo, điều hành, tình hình KT-XH của UBND tỉnh tháng 7, 7 tháng năm 2021; nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 8 năm 2021.