Điều chỉnh Thông báo số 05/TB-TNMT ngày 12/5/2023 của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Phước

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Phước ban hành thông báo điều chỉnh một số thông tin tại Thông báo số 05/TB-TNMT ngày 12/5/2023. Cụ thể:

Thông báo các tổ chức đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 06 điểm mỏ trên địa bàn huyện Tiên Phước

Căn cứ vào kết quả xét chọn, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Phước thông báo các tổ chức đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 06 điểm mỏ trên địa bàn huyện Tiên Phước.

Thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại các điểm mỏ thuộc huyện Đông Giang

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Đông Giang thông báo danh sách các tổ chức trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 03 điểm mỏ gồm: Mỏ đá ĐG-BS01 thôn Ra Nuối, xã Jơ Ngây; Mỏ cát ĐG-BS02, thôn Ra Lang, xã Jơ Ngây và Mỏ cát ĐG-BS04, thôn A Dinh, thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam cụ thể như sau:

Thông báo các doanh nghiệp đủ kiều kiện tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm VLXD thông thường tại 06 điểm mỏ huyện Tây Giang

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản Tây Giang thông báo cho 11 doanh nghiệp có tên dưới đây đủ kiều kiện tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát, đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại 01 điểm mỏ đá và 05 mỏ cát trên địa bàn huyện, gồm: TG-BS01 thôn Ahu, TG-BS04/1 và TG-BS04/2 thôn Achiing, xã Ati êng; TG-BS02 thôn Xa'ơi, xã Avương; TG-BS03 thôn Bhloóc, xã Bhalêê; TG-BS05 thôn Acấp, xã Anông; TG-BS06 thôn Abaanh I, xã Tr'hy theo hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đã được xét chọn.

Huyện Quế Sơn đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp, xây dựng công trình

UBND huyện Quế Sơn vừa ban hành kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp, xây dựng công trình đối với 04 điểm mỏ trên địa bàn huyện, cụ thể:

Thông báo danh sách các doanh nghiệp không đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Đông Giang

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Đông Giang thông báo danh sách 02 doanh nghiệp không đủ điều kiện tham gia cuộc đấu giá tài sản quyền khai thác khoáng sản tại 03 điểm mỏ: đá ĐG-BS01 thôn Ra Nuối, xã Jơ Ngây; cát ĐG-BS02, thôn Ra Lang, xã Jơ Ngây và cát ĐG-BS04, thôn A Dinh, thị trấn Prao, chi tiết cụ thể:

Thông báo danh sách các doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại Đông Giang

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Đông Giang thông báo danh sách 18 doanh nghiệp có tên dưới đây đủ kiều kiện tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với các điểm mỏ gồm: mỏ đá ĐG-BS01 thôn Ra Nuối, xã Jơ Ngây; mỏ cát ĐG-BS02, thôn Ra Lang, xã Jơ Ngây; mỏ cát ĐG-BS04, thôn A Dinh, thị trấn Prao huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam theo hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá đã xét chọn:

Điện Bàn tổ chức đấu giá quyền khai thác điểm mỏ cát ĐB2B tại xã Điện Thọ

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khác khoáng sản Thị xã Điện Bàn vừa ban hành thông báo đấu giá quyền khai thác mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường ĐB2B, tại xã Điện Thọ.

Phú Ninh đấu giá quyền khai thác khoáng sản đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường

Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản huyện Phú Ninh thông báo tổ chức đấu giá nhận quyền khai thác khoáng sản đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ PN31 tại Rừng Miếu, thôn Lâm Môn, xã Tam Vinh và PN-10 tại đồi Thọ Đức, xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam với các nội dung sau:

Thị xã Điện Bàn tổ chức đấu thầu đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Ngày 11/4, UBND thị xã Điện Bàn ban hành thông báo về việc tổ chức đấu thầu đấu giá quyền khai thác khoáng sản Mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ ĐB2B, xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn.