Triển khai thực hiện các nội dung sửa đổi, bổ sung về cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất

UBND tỉnh vừa ban hành công văn đề nghị các Sở, ban, ngành liên đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện các nội dung sửa đổi, bổ sung về cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị theo Nghị định số 28/2022/NĐCP của Chính phủ.

 

Ảnh minh họa.

Cụ thể, UBND tỉnh đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 02/2023/TTUBDT ngày 21/8/2023 của Ủy ban Dân tộc và nội dung sửa đổi, bổ sung tại văn bản số 7401/NHCS-TDNN ngày 12/9/2023 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung văn bản 4912/HD-NHCS ngày 30/6/2022 hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất, chuyển đổi nghề và phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị theo Nghị định số 28/2022/NĐ-CP ngày 26/4/2022 của Chính phủ đến các cấp, các ngành và Nhân dân, đối tượng thụ hưởng biết, thực hiện; đồng thời thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo cho vay đúng đối tượng, sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả. 

Chi nhánh NHCSXH tỉnh phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, Tổ Tiết kiệm và vay vốn tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung sửa đổi, bổ sung tại văn bản số 7401/NHCS-TDNN ngày 12/9/2023 của Tổng Giám đốc NHCSXH về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung văn bản 4912/HD-NHCS ngày 30/6/2022 4912/HD-NHCS ngày 30/6/2022; chỉ đạo Phòng giao dịch NHCSXH các huyện có triển khai thực hiện Nghị định số 28/2022/NĐ-CP tạo điều kiện thuận lợi và giải ngân kịp thời nguồn vốn đến đối tượng thụ hưởng; phối hợp cùng với các đơn vị có liên quan thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo cho vay đúng đối tượng, sử dụng vốn đúng mục đích. 

UBND các huyện: Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, Hiệp Đức, Phước Sơn, Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang chỉ đạo UBND cấp xã rà soát, lập và phê duyệt danh sách đối tượng thụ hưởng chính sách, gửi NHCSXH trên địa bàn làm cơ sở để thực hiện cho vay theo quy định. 

Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh phối hợp với Chi nhánh NHCSXH tỉnh thực hiện công tác tuyên truyền nhằm lan tỏa chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đến các tầng lớn Nhân dân.

File đính kèm: Công văn.

Tin liên quan