Ban hành Kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam năm 2024

Ngày 18/9, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Nam năm 2024.

 

Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam lần thứ IV.

Kế hoạch được ban hành nhằm đẩy mạnh phát triển Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo cấp huyện. Kết nối mạng lưới Hội, Câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo. Tăng cường xây dựng giảng viên nguồn (ToT) có chất lượng và chuyên môn cao phục vụ việc giảng dạy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; hợp tác với Hiệp hội Khởi nghiệp Quốc gia, Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp sáng tạo Quốc gia, mạng lưới khởi nghiệp vùng, quốc gia… thúc đẩy tinh thần, văn hóa khởi nghiệp sâu rộng và lan tỏa mạnh mẽ trong tầng lớp Nhân dân. Tiếp tục khuyến khích, tôn vinh ý tưởng, dự án khởi nghiệp toàn tỉnh, nhất là cấp huyện; tổ chức hội thảo, diễn đàn khởi nghiệp cấp tỉnh, quốc gia, quốc tế trên địa bàn tỉnh. Nâng cao nhận thức, khát vọng, năng lực khởi nghiệp toàn xã hội; phát triển khởi nghiệp từ kết quả nghiên cứu khoa học, tài sản trí tuệ; lồng ghép chương trình, kế hoạch của tỉnh, ngành, địa phương; nhất là chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) và chương trình sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; phát triển mạnh mẽ kiến thức khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Theo kế hoạch, năm 2024, Quảng Nam sẽ triển khai nhiều chương trình, hoạt động nhằm đẩy mạnh xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh: Duy trì và đẩy mạnh công tác thông tin, truyền thông, quảng bá hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng và lan tỏa tinh thần, văn hóa khởi nghiệp toàn tỉnh. Đào tạo giảng viên và cố vấn khởi nghiệp sáng tạo; hoàn thiện các ý tưởng, dự án tham gia vòng chung kết cấp tỉnh và tham gia các vòng thi cấp vùng, quốc gia, quốc tế. Đào tạo cán bộ phục vụ tham mưu xây dựng và triển khai Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo do các cơ quan Trung ương tổ chức. Đánh giá, công nhận và công bố ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh năm 2024. Hỗ trợ lồng ghép các Đề án khởi nghiệp và chương trình phát triển sản phẩm Quảng Nam. Kết nối ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam tại Hà Nội - TechFest Quảng Nam - Thủ đô 2024. Xây dựng Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo cấp huyện. Tổ chức điều tra, đánh giá các ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh đã công nhận giai đoạn 2018 – 2024. Hỗ trợ một số nội dung liên quan phát triển ý tưởng, dự án khởi nghiệp sáng tạo cấp tỉnh. ..

Bên cạnh đó, tổ chức Diễn đàn Khởi nghiệp Quảng Nam - Mang hương rừng ra phố lần thứ 3 - Hiệp Đức năm 2024. Tổ chức chương trình “Sinh viên Quảng Nam tại Huế với Khởi nghiệp sáng tạo” lần thứ Tư - năm 2024. Tổ chức Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo lần thứ 5 - TecFest Quảng Nam 2024 với chủ đề: Tài sản trí tuệ và công nghệ số - nền tảng của khởi nghiệp sáng tạo…

 

Tin liên quan