Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp

Ngày 07/6, UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo quyết liệt triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp theo Công điện 470/CĐ-TTg ngày 26/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ.