Điều chỉnh Thông báo số 05/TB-TNMT ngày 12/5/2023 của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Phước

Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Phước ban hành thông báo điều chỉnh một số thông tin tại Thông báo số 05/TB-TNMT ngày 12/5/2023. Cụ thể:

Điều chỉnh doanh nghiệp không đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo Thông báo só 05/TB-TNMT ngày 12/5/2023 của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại các điểm mỏ trên địa bàn huyện (có Danh sách kèm theo Thông báo này). Các nội dung khác tại Thông báo só 05/TB-TNMT ngày 12/5/2023 của Phòng Tài nguyên và Môi trường không thay đổi.

Các doanh nghiệp có tên trong Danh sách kèm theo Thông báo này gửi ý kiến (nếu có) về Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tiên Phước (địa chỉ:  số 81 đường Huỳnh Thúc Kháng, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) trước ngày 09/6/2023 để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Sau thời gian này nếu các doanh nghiệp không có ý kiến thì xem như thống nhất với kết quả xét chọn.

File đính kèm: Thông báo.

Tin liên quan