Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025

Ngày 30/5, Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 39 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2022-2025.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHTN, BHYT.

Chỉ thị nêu rõ, bên cạnh những kết quả đạt được thì việc tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tinh vẫn còn tồn tại, hạn chế trên một số mặt. Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội còn dưới mức tiềm năng; số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn thấp, số người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình chưa bền vững; số học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế chưa đạt 100%. Nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể chưa tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho người lao động. Tình trạng trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế còn xảy ra ở nhiều doanh nghiệp. Việc sử dụng kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ở một số cơ sở y tế chưa tiết kiệm, hiệu quả. 

Để tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt chính sách BHXH, BHTN, BHYT trong thời gian đến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách, chế độ BHXH, BHTN, BHYT;

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa chỉ tiêu phát triển số lượng người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, BHXH, BHTN, BHYT, chỉ tiêu bao phủ BHYT vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương gần với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Tăng cường lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHTN, BHYT trong tình hình mới, trọng tâm là công tác phát triển người tham gia, giảm tình trạng chậm đóng, trốn đóng nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHTN, BHYT. Quản lý, sử dụng có hiệu quả dự toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tể hằng năm được giao. Tăng cường đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp với người sử dụng lao động, người lao động, Nhân dân; thường xuyên theo dõi, giám sát tình hình thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT trên địa bản, đơn vị để chỉ đạo, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc.

Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo HĐND tỉnh rà soát, nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh để hỗ trợ các nhóm đối tượng không còn thuộc diện được ngân sách nhà nước đóng BHYT và năng mức hỗ trợ đối với người tham gia BHXHTN. 

Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo ngành Y tế, các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định về khám, chữa bệnh vi sử dụng quỹ BHYT; không ngừng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bảo đảm quyền lợi, sự hải lỏng của người bệnh khi khám, chữa bệnh BHYT; chỉ đạo ngành Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ dữ liệu để quản lý, khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; hoàn thành việc kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến cấp xã.

Duy trì, phát triển bền vững số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phấn đấu đạt mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân. Thực hiện tốt công tác giải quyết các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bào hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi cho người tham gia, thụ hưởng chính sách, nâng cao tỷ lệ số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng chế độ hưu trí. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế…

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...