Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022-2027

UBNĐ tỉnh vừa ban hành Quyết định 3005/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022-2027

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, theo đó, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022-2027 gồm 11 thành viên do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân làm Trưởng ban, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Đặng Văn Đào làm Phó Trưởng ban Thường trực, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh cùng Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Phó Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 4225/KH-UBND ngày 30/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Đề án Phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2022- 2027 trên địa bàn tỉnh và kịp thời tháo gỡ, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Tổ Thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo có 09 thành viên do Trưởng phòng Văn bản-Tuyên truyền - Sở Tư pháp làm Tổ trưởng, Phó Trưởng phòng Nội chính-Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng UBND tỉnh làm Tổ phó. 

Tổ Thư ký có trách nhiệm tham mưu Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện các Đề án cụ thể và tổng hợp, báo cáo, đề xuất khen thưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch số 4225/KH -UBND ngày 30/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh; kịp thời tham mưu củng cố, kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc khi có sự thay đổi.

 

Tin liên quan