Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và tặng thưởng công trình phúc lợi

UBND tỉnh vừa có Quyết định 1302/QĐ-UBND, ngày 16/5/2022 về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh và tặng thưởng công trình phúc lợi.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 01 tập thể và 01 cá nhân (danh sách), đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua “Quảng Nam chung sức xây dựng nông thôn mới” và tặng thưởng công trình phúc lợi trị giá 2 tỷ đồng cho Nhân dân và 2 cán bộ huyện Duy Xuyên, đã có thành tích xuất sắc đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. 

Theo đó, tiền thưởng kèm theo Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện theo quy định tại Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng; trích chi từ Quỹ thi đua, khen thưởng tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí từ nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh còn lại của kế hoạch năm 2022 chưa phân bổ trong Chương trình nông thôn mới để tặng thưởng công trình phúc lợi theo quy định, hướng dẫn địa phương thực hiện thanh, quyết toán theo đúng quy định hiện hành. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và tập thể, cá nhân có tên căn cứ Quyết định thi hành. 

File đính kèm: Quyết định.

Tin liên quan