Đẩy mạnh tuyên truyền phát triển kinh tế số, nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số và sử dụng nền tảng số quốc gia

Sở TT-TT vừa có Công văn 362/STTTT-TTBCXB, ngày 21/4/2022 đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền phát triển kinh tế số, nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số và sử dụng nền tảng số quốc gia về Họp trực tuyến trên hệ thống thông tin cơ sở.

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống phát thanh, truyền thanh, truyền hình; báo chí (in, điện tử) và các phương tiện truyền thông khác thuộc phạm vi quản lý của cơ quan, đơn vị, địa phương theo các nội dung như sau:

Tuyên truyền, phổ biến nội dung Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 392/QĐBTTTT ngày 02/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Kế hoạch phát triển nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số; Quyết định số 605/QĐ-BTTTT ngày 31/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về thúc đẩy phát triển và sử dụng nền tảng số quốc gia về Họp trực tuyến thế hệ mới cho cơ quan Nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và các văn bản hướng dẫn liên quan đến các nội dung trên. 

Tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người dân và doanh nghiệp về sự cần thiết và tính cấp thiết của Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số, xã hội số; việc phát triển nền tảng địa chỉ số quốc gia gắn với bản đồ số; sử dụng nền tảng số quốc gia về Họp trực tuyến thế hệ mới cho cơ quan Nhà nước và các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

Tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phát triển các nền tảng trên.

File đính kèm: Công văn. 

Tin liên quan

Dữ liệu đang được cập nhật...