Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Kỳ họp thứ 15 - Trả lời kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 13 2021-2026 Kỳ họp thứ 15 Xem chi tiết
2 Kỳ họp thứ 15 - Dự thảo Nghị Quyết HĐND huyện 2021-2026 Kỳ họp thứ 15 Xem chi tiết
3 Kỳ họp thứ 15 -. Tình hình thực hiện KH đầu tư công năm 2024 2021-2026 Kỳ họp thứ 15 Xem chi tiết
4 Kỳ họp thứ 15 -Tình hình KTXH, QPAN năm 2024 2021-2026 Kỳ họp thứ 15 Xem chi tiết
5 Kỳ họp thứ 15 - Tình hình ngân sách năm 2024 2021-2026 Kỳ họp thứ 15 Xem chi tiết
6 Nghị quyết kỳ họp thứ 14 HĐND huyện 2021-2026 Kỳ họp thứ 14 Xem chi tiết
7 Kỳ họp thứ 14 - Thông báo kết quả kỳ họp 2021-2026 Kỳ họp thứ 14 Xem chi tiết
8 Kỳ hợp thứ 14 - Đầu tư Công và Kế hoạch vốn 2021-2026 Kỳ họp thứ 14 Xem chi tiết
9 Kỳ họp thứ 13 - BC dự toán ngân sách 2023 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
10 Kỳ họp thứ 13 - BC điều chỉnh đầu tư công 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
11 Kỳ họp thứ 13 - Bc MTQG 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
12 Kỳ họp thứ 13 - Báo cáo Môi trường 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
13 Kỳ họp thứ 13 - Tiết kiệm, chống lãng phí 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
14 Kỳ họp thứ 13 - BC kế hoạch đầu tư công 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
15 Kỳ họp thứ 13 - BC KTXH 2023 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
16 Chương trình kỳ họp thứ 12 2021-2026 Kỳ họp thứ 12 Xem chi tiết
17 Nội dung tài liệu kỳ họp thứ 11 HĐND huyện 2021-2026 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
18 Chương trình kỳ họp thứ 10 HĐND huyện 2021-2026 Kỳ họp thứ 10 Xem chi tiết
19 Nội dung tài liệu kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 HĐND Xem chi tiết
20 Nội dung tài liệu kỳ họp thứ 8 HĐND huyện 2021-2026 Kỳ họp thứ 8 Xem chi tiết