Tìm kiếm Văn bản kỳ họp

TT Tiêu đề Nhiệm kỳ Kỳ họp Thao tác
1 Nghị quyết kỳ họp thứ 14 HĐND huyện 2021-2026 Kỳ họp thứ 14 Xem chi tiết
2 Kỳ họp thứ 14 - Thông báo kết quả kỳ họp 2021-2026 Kỳ họp thứ 14 Xem chi tiết
3 Kỳ hợp thứ 14 - Đầu tư Công và Kế hoạch vốn 2021-2026 Kỳ họp thứ 14 Xem chi tiết
4 Kỳ họp thứ 13 - BC dự toán ngân sách 2023 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
5 Kỳ họp thứ 13 - BC điều chỉnh đầu tư công 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
6 Kỳ họp thứ 13 - Bc MTQG 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
7 Kỳ họp thứ 13 - Báo cáo Môi trường 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
8 Kỳ họp thứ 13 - Tiết kiệm, chống lãng phí 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
9 Kỳ họp thứ 13 - BC kế hoạch đầu tư công 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
10 Kỳ họp thứ 13 - BC KTXH 2023 2021-2026 Kỳ họp thứ 13 Xem chi tiết
11 Chương trình kỳ họp thứ 12 2021-2026 Kỳ họp thứ 12 Xem chi tiết
12 Nội dung tài liệu kỳ họp thứ 11 HĐND huyện 2021-2026 Kỳ họp thứ 11 Xem chi tiết
13 Chương trình kỳ họp thứ 10 HĐND huyện 2021-2026 Kỳ họp thứ 10 Xem chi tiết
14 Nội dung tài liệu kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân huyện 2021-2026 Kỳ họp thứ 9 HĐND Xem chi tiết
15 Nội dung tài liệu kỳ họp thứ 8 HĐND huyện 2021-2026 Kỳ họp thứ 8 Xem chi tiết
16 Chương trình kỳ họp thứ 7 2021-2026 Kỳ họp thứ 7 (Chuyên đề) Xem chi tiết
17 Nội dung tài liệu kỳ họp thứ 6 HĐND huyện 2021-2026 Kỳ họp thứ 6 Xem chi tiết
18 Kế hoạch - Chương trình kỳ họp thứ 5 HĐND 2021-2026 Kỳ họp thứ 5 Xem chi tiết
19 Chương trình giám sát của Ban KTXH HĐND huyện năm 2022 2021-2026 Phiên họp HĐND Xem chi tiết
20 Tài liệu kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân huyện 2021-2026 Kỳ họp thứ 4 Xem chi tiết