Ủy ban nhân dân huyện ban hành Chỉ thị về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 – 2023.

Ngày 29.8.2022, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022 – 2023.