Nâng công tác giáo dục truyền thống trong nhà trường

Nhằm góp phần giáo dục đoàn viên, đội viên, thiếu niên nhi đồng ý thức tiết kiệm, bảo vệ môi trường, tích cực xây dựng quỹ Đội, quỹ Đoàn ở cơ sở và tham gia tôn tạo khu di tích Kim Đồng.