Tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương (Mùng 10/3 âm lịch); kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế lao động (01/5)

Thực hiện chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam về việc tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương; kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế lao động. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện hướng dẫn công tác tuyên truyền, cổ động trực quan như sau:

Tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương văn hóa Việt Nam”

Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Phước Sơn vừa ban hành Công văn số 15/VHTT-HCTH về tuyên truyền kỷ niệm 80 năm ra đời “Đề cương văn hóa Việt Nam”

Chủ tịch Hồ Chí Minh với nền Thể dục Thể thao Việt Nam

Ngày 27/3/1946, Bác Hồ muôn vàn kính yêu của chúng ta đã viết bài Thể dục và sức khỏe, qua đó kêu gọi toàn dân tập thể dục, đăng trên báo Cứu quốc, cơ quan ngôn luận của Tổng bộ Việt Minh. Người nhấn mạnh: “Giữ gìn dân chủ, xây dựng nước nhà, gây đời sống mới, việc gì cũng cần có sức khỏe mới làm thành công”.

Sở VHTT&DL kiểm tra thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn huyện

Sáng 9.8, Đoàn công tác của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, do ông Mai Ký -Trưởng Phòng nếp sống và văn hóa gia đình làm trưởng đoàn, kiểm tra thực hiện hương ước, quy ước tại huyện Phước Sơn. Dự kiểm tra có PCT UBND huyện Phước Sơn Đỗ Hoài Xoan.