Phước Sơn Tổ chức Hội nghị Tập huấn Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

Nhằm tổ chức thực hiện tốt Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính đến cán bộ, công chức, viên chức, nhất là những công chức, viên chức được phân công theo dõi lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính kịp thời nắm bắt các kiến thức, kỹ năng trong việc áp dụng các quy định của pháp luật để triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ về hoạt động xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện.

Phước Sơn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới đợt 2 năm 2022

Phước Sơn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 3 thông qua

Phòng Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở năm 2022

Phước Sơn tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở theo Đề án tỉnh cấp kinh phí, cấp huyện thực hiện, cấp xã tiếp nhận kết quả.

Phước Sơn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan theo Đề án của tỉnh

Thực hiện Kế hoạch số 42/KH-HĐPH ngày 09/3/2022 của Hội đồng phối hợp PBGDPL huyện Phước Sơn về Tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật theo nội dung Đề án tỉnh cấp kinh phí, cấp huyện thực hiện, cấp xã tiếp nhận kết quả năm 2022.

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT HUYỆN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT MỚI

Nhằm tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới đã được Quốc hội khóa XIV thông qua trong năm 2020, 2021 đến cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện, sáng ngày 18/3/2022, tại Hội trường Huyện ủy, UBND huyện Phước Sơn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới cho hơn 67 đại biểu gồm lãnh đạo các cơ quan, Ban, ngành, đoàn thể ở huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và công chức tư pháp – hộ tịch các xã, thị trấn.