Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới

Thực hiện kế hoạch số 38/KH-HĐPHPBGDPL ngày 21/3/2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Phước Sơn “Về việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới”

Huyện Phước Sơn tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật mới (đợt 1) năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2024 của UBND huyện về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 và Kế hoạch số 38/KH-HĐPHPBGDPL ngày 21 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện về Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới đợt 1 năm 2024. Trên cơ sở đó vào ngày 29 tháng 5 năm 2024, UBND huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới đã được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 5, 6 thông qua.

Phòng Tư pháp huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 09/3/2023 của UBND huyện Phước Sơn về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023, chuyển sang thực hiện năm 2024.

Thông tư số 02/2023/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-UBDT ngày 30/6/2022

Ngày 21/8/2023 Ủy ban Dân tộc ban hành Thông tư số 02/2023/TT-UBDT về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2023/TT-UBDT ngày 30/6/2022 về hướng dẫn thực hiện một số dự án thuộc Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025

Phòng Tư pháp huyện tuyển truyền, phổ biến pháp luật theo nội dung Đề án "Tỉnh cấp kinh phí, cấp huyện thực hiện, cấp xã tiếp nhận kết quả" năm 2023

Nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, tiếp cận pháp luật cho người dân, tạo ý thức tự giác tuân thủ và chấp hành pháp luật của mọi tầng lớp Nhân dân trên địa bàn. Nâng cao kỹ thuật nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ hòa giải viên ở thôn, tổ dân phố trên địa huyện.

Huyện Phước Sơn thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021

Nhằm góp phần vào các Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Phước Sơn.

Phòng Tư pháp huyện tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ hoạt động hòa giải ở cơ sở năm 2023

Nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho Tổ trưởng và các hòa giải viên của tổ hòa giải ở cơ sở tại các thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện trong hoạt động hòa giải ở cơ sở.

Phòng Tư pháp huyện triển khai thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn năm 2021-2030; giai đoạn I: 2021-2025.

Phước Sơn Tổ chức Hội nghị Tập huấn Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

Nhằm tổ chức thực hiện tốt Luật Xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính đến cán bộ, công chức, viên chức, nhất là những công chức, viên chức được phân công theo dõi lĩnh vực xử lý vi phạm hành chính kịp thời nắm bắt các kiến thức, kỹ năng trong việc áp dụng các quy định của pháp luật để triển khai thực hiện thống nhất, đồng bộ về hoạt động xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện.