Phước Sơn: tình hình KT-XH trên địa bàn huyện trong tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2022 cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Trong 02 tháng đầu năm 2022, tình hình KT-XH trên địa bàn huyện cơ bản ổn định; các ngành, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện

Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính

Chủ tịch UBND huyện vừa ký ban hành Công văn số 67/UBND-NC ngày 20/01/2022 về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính.