Phấn đấu đến cuối năm 2025, Phước Sơn thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn

Ngày 14/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1368 về hỗ trợ huyện Phước Sơn và Bắc Trà My thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn giai đoạn 2022 - 2025.

Huyện Phước Sơn triển khai thực hiện Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử.

Nhằm cụ thể hóa Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ quy định về định danh và xác thực điện tử, UBND huyện Phước Sơn đã ban hành Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 27/02/2023. Theo đó, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ giao chỉ đạo, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: