Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác PCCC năm 2022

Tổ Thao tác lưu động Phước Sơn tham gia Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác PCCC năm 2022 tại trụ sở Công an huyện Phước Sơn, Quảng Nam.

Kho bạc huyện Phước Sơn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai các nghiệp vụ qua dịch vụ công trực tuyến, thực hiện cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho mọi đối tượng khách hàng giao dịch trên địa bàn huyện Phước Sơn

Với mục tiêu “tất cả vì khách hàng”, công tác cải cách hành chính, hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ luôn là nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ điện tử cho cá nhân, đơn vị giao dịch, thực hiện lộ trình KBNN Điện tử đến năm 2030.

Chính sách tín dụng ưu đãi lan tỏa sâu đến đồng bào dân tộc và miền núi Phước Sơn

Nghị định số 28 của Chính phủ về tín dụng chính sách ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030 đã mang lại động lực rất lớn để người dân trên địa bàn huyện Phước Sơn có nguồn vốn vươn lên thoát nghèo bền vững.