Phòng Tư pháp huyện triển khai thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn năm 2021-2030; giai đoạn I: 2021-2025.

Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác PCCC năm 2022

Tổ Thao tác lưu động Phước Sơn tham gia Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác PCCC năm 2022 tại trụ sở Công an huyện Phước Sơn, Quảng Nam.