Thông báo 150/TB-HĐT Tài liệu ôn tập Kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Nam năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 7391/KH-UBND ngày 08/11/2022 của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức, viên chức tỉnh Quảng Nam năm 2022, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Nam năm 2022 thông báo danh mục tài liệu ôn tập đối với các môn thi trong Kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Nam năm 2022

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 1. trên, địa chỉ người có tài sản đấy giá: Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ huyện Phước Sơn. Số 33 Phạm Văn Đồng- Khâm Đức -phước Sơn- Quảng Nam 2. Tài sản đấu giá: + Quyền sử dụng đất ở đối với thửa đấ số 161 mảnh trích đo địa chính số 8-2016 + tổng diện tích: 387.0m2 + Mục đích sử dụng: đất ở đô thị + Thời hạn sử dụng: lầu dài 3. Tổng giá khởi điểm: 2.368.440.000 đồng 4. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ: + thời gian: từ ngày phát hành thông báo đến 17h00 phút ngày 07/12/2022 + Địa điểm: Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ huyện Phước Sơn, Số 33 Phạm Văn Đồng, thị trấn Khâm Đức- phước sơn- Quảng Nam

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

1. Tên, địa chỉ người có tài sản: Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ huyện Phước Sơn. Số 33 Phạm Văn Đồng, Khâm Đức, Phước Sơn, Quảng Nam 2. Tài sản đấu giá: quyền sử dụng đất ở đối với 01 thửa đất tại thị trấn Khâm Đức + Tổng diện tích: 155.6m2 + Mục đích sử dụng: đất ở đô thị + Thời hạn sử dụng: Lâu dài 3. Tổng giá khởi điểm: 592.213.600 đồng

QUYẾT ĐỊNH SỐ 3142 VỀ PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 1 KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN PHƯỚC SƠN NĂM 2022

NGÀY 22/11/2022, UBND HUYỆN PHƯỚC SƠN BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 3142/QĐ-UBND VỀ PHÊ DUYỆT DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 1 KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN PHƯỚC SƠN NĂM 2022

đăng tải tài liệu ôn tập thi tuyển công chức cấp xã năm 2022

đăng tải tài liệu ôn tập thi tuyển công chức cấp xã năm 2022

Tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng công chức cấp xã huyện Phước Sơn năm 2022

Tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng công chức cấp xã huyện Phước Sơn năm 2022