Thông báo tuyển chọn tổ chức đăng ký chủ trì dự án liên kết chuỗi giá trị: Dự án Nuôi bò sinh sản thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 (đợt 1)

UBND xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam thông báo tuyển chọn tổ chức đăng ký chủ trì dự án liên kết chuỗi giá trị: Dự án Nuôi bò sinh sản thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 (đợt 1)

Thông báo bán tài sản công theo hình thức chỉ định

Thông báo bán tài sản công theo hình thức chỉ định

Thông báo: Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phước Sơn năm 2023

Thông báo Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Phước Sơn năm 2023