Thông báo về việc tuyển chọn Doanh nghiệp, tổ chức đăng ký chủ trì dự án liên kết chuỗi giá trị: Dự án nuôi bò lai thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023

Thông báo về việc tuyển chọn Doanh nghiệp, tổ chức đăng ký chủ trì dự án liên kết chuỗi giá trị: Dự án nuôi bò lai thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023