Phước Sơn ban hành Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phước Sơn lần thứ XX (nhiệm kỳ 2015-2020)

Quán triệt đường lối đổi mới, các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Phước Sơn lần thứ XX (nhiệm kỳ 2015-2020), Huyện ủy Phước Sơn xây dựng Chương trình thực hiện Nghị quyết với những nội dung sau:

CÒN ĐÓ MỘT HÀNH TRÌNH…

Nằm trên cung đường Hồ Chí Minh huyền thoại, với địa hình núi non hiểm trở, địa danh Phước Sơn từng được xem là đại bản doanh và cứ điểm nhiều trận chiến đấu ác liệt trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Thực hiên công tác Định canh - Định cư trên địa bàn huyện Phước Sơn

Phước Sơn là một huyện miền núi cao của tỉnh Quảng Nam, trong những năm qua, các chính sách của Đảng và Nhà nước được đầu tư cho miền núi như: Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ; chương trình 134; 135; chương trình xây dựng nông thôn mới... đã tạo ra được những chuyển biến tích cực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội trên địa bàn huyện.

PHƯỚC SƠN – CHẶNG ĐƯỜNG 40 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1975 – 2015)

Phước Sơn là huyện miền núi cao của tỉnh Quảng Nam, diện tích tự nhiên 114.479 héc ta, nằm trên triền Đông của dãy Trường Sơn hùng vĩ, cách Đà Nẵng 135 Km về hướng Tây Nam, cách Tam Kỳ 130 Km về hướng Tây Bắc, có ranh giới chung với các huyện Bắc Trà My, Hiệp Đức, Nam Giang và huyện Đak Glei - tỉnh Kom Tum.