Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn tổ chức phản biện xã hội đối với Dự thảo Đề án Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của người Bhnong gắn với phát triển du lịch huyện Phước Sơn, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030

Chiều ngày 16/5/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức Hội nghị phản biện dự thảo Đề án Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của người Bhnong gắn với phát triển du lịch huyện Phước Sơn, giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 theo Kế hoạch số 113/KH-MTTQ, ngày 04/5/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.