Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phước Sơn giai đoạn đến năm 2030

Chiều ngày 4/8, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp thông qua đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Phước Sơn giai đoạn đến năm 2030.

Danh mục loại hình xã hội hóa khuyến khích phát triển tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thực hiện theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008, Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 và Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ