Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiến hành khảo sát các công trình nước sạch tại huyện Phước Sơn.

Vừa qua, Ban Dân tộc HĐND tỉnh tiến hành khảo sát các công trình nước sạch tại xã Phước Chánh, xã Phước Đức và làm việc với UBND huyện Phước Sơn.