Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới

Thực hiện kế hoạch số 38/KH-HĐPHPBGDPL ngày 21/3/2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Phước Sơn “Về việc tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới”

Trong 2 ngày 11-12/6/2024, Liên đoàn Lao động huyện Phước Sơn phối hợp với Hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật của huyện tổ chức 02 lớp (mỗi lớp 1 ngày) tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới. 

Ảnh. Quang cảnh lớp học

Tại hội trường Ủy ban nhân dân huyện, báo cáo viên của huyện đã thông tin về nội dung 7 văn bản pháp luật mới gồm: Luật căn cước năm 2023; Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2023; Luật đấu thầu năm 2023; Luật bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng năm 2023; Luật giao dịch điện tử năm 2023; Luật tài nguyên nước năm 2023 và Luật phòng thủ dân sự năm 2023. Kết quả 256 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện tham gia học tập.

Thông qua lớp học giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nâng cao hiểu biết các văn bản pháp luật mới được ban hành; Đồng thời, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong việc chấp hành pháp luật, đảm bảo thực hiện thống nhất, đồng bộ, kịp thời.

Tin liên quan