PHƯỚC SƠN TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ DÀNH CHO ĐẢNG VIÊN MỚI - KHÓA I, NĂM 2024

Sáng ngày 10/6/2024, Trung tâm chính trị huyện Phước Sơn tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dánh cho đảng viên mới – khóa I năm 2024.

Thực hiện Kế hoạch số 02-KH/TTCT, ngày 30/8/2023 của Trung tâm chính trị huyện về mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ năm 2024 được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt, từ ngày 10/6 đến hết ngày 16/6/2024, Trung tâm chính trị huyện Phước Sơn tiến hành khai giảng Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa I - năm 2024 với 60 học viên thuộc 49 tổ chức cơ sở Đảng và các chi bộ ngành dọc đóng chân trên địa bàn huyện. 

Ảnh. Toàn cảnh lớp bồi dưỡng chính trị

Qua Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với tính cách là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng; nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách,pháp luật của Nhà nước; nghiên cứu, học tập lý luận chính trị gắn với thực tiễn; nhận thức được trách nhiệm của hoạt động lý luận chính trị trong đấu tranh tư tưởng. Để từ đó mỗi đảng viên mới ý thức tự giác tu dưỡng đạo đức cách mạng, khắc phục chủ nghĩa cá nhân, xây dựng người đảng viên kiên định lập trường, có năng lực tổ chức, tập hợp, động viên, giáo dục, thuyết phục quần chúng góp phần xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, không ngừng đổi mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ lãnh đạo cách mạng Việt Nam, nhất là trong giai đoạn hiện nay. Lớp bồi dưỡng cũng là điều kiện để các tổ chức cơ sở Đảng xem xét, đề nghị công nhận đảng viên chính thức cho các học viên sau 1 năm rèn luyện, thử thách.

Tin liên quan