Phước Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Phước Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người, góp phần xây dựng Quảng Nam thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030” năm 2024 và các văn bản của Đảng

Ngày 05, 06/06/2024, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phước Sơn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người, góp phần xây dựng Quảng Nam thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030” năm 2024 và các văn bản của Đảng cho toàn thể đảng viên và công chức, viên chức ngoài đảng, gồm các chuyên đề: (1) Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. (2) Chương trình số 46-CTr/HU, ngày 17/4/2024 của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 45-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ tri thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới trên địa bàn huyện Phước Sơn. (3) Kế hoạch số 160-KH/HU, ngày 08/5/2024 của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc gắn với thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU, ngày 11/4/2023 của Tỉnh ủy. (4) Bản tin tình hình Biển Đông số 287 từ ngày 10-21/4/2024. (5) Chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng, phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người, góp phần xây dựng Quảng Nam thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030” năm 2024.

Ảnh. Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị được tổ chức vừa trực tiếp tại Hội trường Huyện ủy và trực tuyến đến điểm cầu các xã, thị trấn. Số lượng tham gia trực tiếp tại điểm cầu huyện (đảng viên 191 người); công chức, viên chức ngoài đảng (69 người); số lượng tham gia tại các điểm cầu các xã, thị trấn 835 người).

Tin liên quan