Huyện Phước Sơn tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật mới (đợt 1) năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2024 của UBND huyện về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2024 và Kế hoạch số 38/KH-HĐPHPBGDPL ngày 21 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện về Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới đợt 1 năm 2024. Trên cơ sở đó vào ngày 29 tháng 5 năm 2024, UBND huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới đã được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 5, 6 thông qua.