THÔNG BÁO: Tuyển chọn Doanh nghiệp, tổ chức đăng ký chủ trì dự án liên kết chuỗi giá trị: Dự án nuôi bò sinh sản (bò lai) thuộc nguồn vốn Chương trình MTQG Phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024

THÔNG BÁO: File đính kèm

Tin liên quan