Phước Sơn hoàn thành Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Năm 2024 là năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến hành tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2024-2029; đến ngày 29/3/2024, 12/12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phước Sơn đã hoàn thành Đại hội Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Để tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024 - 2029 trên địa bàn huyện theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam, hướng dẫn, chỉ đạo của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam và tinh thần lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy Phước Sơn; Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện đã tổ chức quán triệt và tập huấn công tác Đại hội, xây dựng Kế hoạch số 165/KH- MTTQ-BTT về việc tổ chức Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và cơ sở nhiệm kỳ 2024-2029; chọn xã Phước Năng tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở nhằm rút kinh nghiệm cho MTTQ Việt Nam cấp xã, thị trấn. Đại hội điểm cấp cơ sở đã diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo được nội dung, thời gian và hình thức theo đúng quy định, được Ban Thường vụ Huyện uỷ ghi nhận, đánh giá cao.

Ảnh: Lãnh đạo MTTQ huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

Qua quá trình triển khai chuẩn bị và tổ chức Đại hội, MTTQ các xã, thị trấn luôn nhận được sự quan tâm, hướng dẫn sâu sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể. Công tác chuẩn bị cho Đại hội được tập trung thực hiện tích cực, đảm bảo theo sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, các văn bản hướng dẫn của MTTQ cấp trên. Đại biểu dự Đại hội đảm bảo được thành phần và cơ cấu, đảm bảo tính tiêu biểu, tính đại diện cho các tổ chức chính trị- xã hội, đại diện cho các dân tộc, tôn giáo và cá nhân tiêu biểu. Ủy viên Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2024-2029 có sự chuyển biến cơ bản, đảm bảo đúng yêu cầu, số lượng, cơ cấu thành phần, tỷ lệ người ngoài Đảng, tỷ lệ nữ, người có uy tín, cá nhân tiêu biểu, đáp ứng được tiêu chuẩn cán bộ và thực tiễn công tác Mặt trận trong giai đoạn mới; đặc biệt, tại kỳ Đại hội này, 100% Đảng ủy các xã, thị trấn phân công cử đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã để Đại hội hiệp thương cử tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam cùng cấp.