Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn tổ chức sinh hoạt chính trị “vững bước dưới lá cờ Đảng”

Thực hiện Hướng dẫn số 05-HD/HU, ngày 02/02/2024 của Huyện Ủy Phước Sơn ban hành Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chính trị “vững bước dưới lá cờ Đảng” nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam “03/02/1930-03/02/2024” và 94 năm ngày thành lập Đảng bộ Quảng Nam “28/03/1930-28/3/2024” trên địa bàn huyện Phước Sơn và Hướng dẫn số 46- HD/BTGHU, ngày 05/3/2024 của Ban Tuyên giáo Huyện Ủy Phước Sơn ban hành Hướng dẫn tổ chức sinh hoạt chính trị về nội dung bài viết “tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sáng ngày 22/3/2024 tại Trung tâm y tế huyện Phước Sơn do đồng chí Nguyên Hữu Long-Bí thư chi bộ đã triển khai tuyên truyền học tập Chuyên đề Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho toàn thể cán bộ công nhân viên chức người lao động. Tham gia buổi tuyên truyền có 92 đồng chí là đảng viên, viên chức người lao động của 12 TYT xã, thị trấn và cán bộ TTYT huyện Phước Sơn. 

Qua buổi tuyên truyền đồng chí Long-Bí thư chi bộ đã tuyên truyền và nhấn mạnh tới toàn thể đảng viên, viên chức người lao động chúng ta tự hào, tin tưởng tiến lên dưới lá cờ vẻ vang của Đảng trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cũng sẽ còn có nhiều khó khăn, thách thức lớn. Trên thế giới, cạnh tranh chiến lược, cạnh tranh kinh tế, chiến tranh thương mại tiếp tục diễn ra gay gắt; sự tranh chấp chủ quyền biển, đảo diễn biến phức tạp; các cuộc xung đột quân sự ở một số khu vực trên thế giới tác động đến địa chính trị, địa kinh tế, an ninh năng lượng và chuỗi cung ứng toàn cầu; khoa học - công nghệ và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, tạo ra cả thời cơ và thách thức mới đối với mọi quốc gia, dân tộc; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh và các vấn đề an ninh truyền thống, phi truyền thống ngày càng tác động mạnh, nhiều mặt, có thể đe dọa nghiêm trọng đến sự ổn định, bền vững của thế giới, khu vực và đất nước ta... Ở trong nước, chúng ta vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn:

Trước tình hình trên đây đòi hỏi chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, quá say sưa với những kết quả, thành tích đã đạt được, và cũng không quá bi quan, dao động trước những khó khăn, thách thức; mà trái lại, cần phải hết sức bình tĩnh, sáng suốt, phát huy thật tốt những kết quả, bài học kinh nghiệm đã có, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nhất là từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến nay, để tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi; vượt qua mọi khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra cho nhiệm kỳ khóa XIII và đến năm 2030. Đặc biệt là, cần phải tiếp tục quán triệt, vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm Đại hội XIII của Đảng đề ra. Tiếp tục trên chặng đường vinh quang dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa vô cùng yêu dấu của chúng ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, Đảng ta, đất nước ta và dân tộc ta sẽ tiếp tục hướng tới năm 2030, kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng, nước ta trở thành nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: phấn đấu đưa nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao; xây dựng đất nước Việt Nam ta ngày càng “cường thịnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Tin liên quan