Phòng Tư pháp huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 09/3/2023 của UBND huyện Phước Sơn về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023, chuyển sang thực hiện năm 2024.

Theo đó, Phòng Tư pháp huyện được giao thực hiện nội dung tại tiểu dự án số 01, nội dung số 02, Dự án 10 tổ chức truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Trên cơ sở đó, ngày 23/8/2023 Phòng Tư pháp huyện ban hành Kế hoạch số 08/KH-TP tổ chức thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025.

Để tiếp tục tổ chức thực hiện Kế hoạch năm 2023, chuyển sang thực hiện năm 2024 về công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt hiệu quả của Chương trình trên địa bàn huyện Phước Sơn, vào ngày 28 và 29 tháng 3 năm 2024, Phòng Tư pháp huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật tại các xã Phước Năng và xã Phước Mỹ, tham dự Hội nghị có đồng chí Hà Huy Pháp – Trưởng phòng Tư pháp huyện, tại địa phương thành phần là người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền, đoàn thể ở xã, thôn; già làng, trưởng thôn, người có uy tín, các chức sắc, chức việc tôn giáo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tại Hội nghị đồng chí Hà Huy Pháp đã truyền đạt đến các đại biểu tham dự hội nghị với các nội dung cơ bản gồm các văn bản như Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; Bộ Luật Hình sự năm 2015; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012; Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia năm 2019; Luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015 và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt; Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; giao thông dân dụng.

 Đồng chí Hà Huy Pháp – Trưởng phòng Tư pháp huyện tại nhà Văn hóa xã Phước Năng
Nhân dân tham dự tuyên truyền Hội nghị tại xã Phước Mỹ

Qua Hội nghị tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện, nhằm mục đích giúp mỗi cán bộ thôn, già làng, người có uy tín và người dân củng cố, cập nhật, bổ sung một số kiến thức pháp luật, tiếp tục vận động đồng bào thực hiện tốt chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, chính sách dân tộc và các chương trình, dự án đang được triển khai tại địa phương góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN ở địa phương và tăng cường quản lý nhà nước, quản lý xã hội bằng pháp luật. 

Tin liên quan