Hướng dẫn đồng bộ tài khoản dịch vụ công quốc gia với tài khoản định danh điện tử VNeID

Ngày 22/3/2024, UBND huyện Phước Sơn vừa ban hành Công văn số 283/UBND-VX về việc triển khai đồng bộ tài khoản dịch vụ công quốc gia (DVCQG) với ứng dụng VNeID

Theo đó, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và công dân trên địa bàn huyện truy cập vào địa chỉ https://dichvucong.gov.vn để thực hiện đồng bộ tài khoản DVCQG với tài khoản định danh điện tử VNeID.

Các bước liên kết/đồng bộ tài khoản Dịch vụ công quốc gia và VNeID, cụ thể như sau:

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ: https://dichvucong.gov.vn -> Đăng nhập -> Tài khoản cấp bởi Cổng dịch vụ công quốc gia -> Nhập thông tin -> Đăng nhập -> Nhập mã xác thực OTP -> Xác nhận -> Cập nhập số CCCD -> Cập nhập

Bước 2: Sau khi đăng nhập thành công. Chọn Thông tin cá nhân -> Thông tin định danh -> Cập nhập từ CSDL Quốc gia về Dân cư -> Cập nhập -> Đăng xuất khỏi hệ thống

Bước 3: Sau khi đăng xuất. Tiếp tục đăng nhập lại như Bước 1 -> Thông báo -> Chọn Đăng nhập bằng VneID -> Đăng nhập -> Nhập mã OTP -> Xác nhận -> Thông tin tài khoản -> Thông tin định danh -> Hiển thị DANH SÁCH TÀI KHOẢN LIÊN KẾT