Phước Sơn tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào DTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững

Phước Sơn là một huyện miền núi cao của tỉnh, có 12 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 10 xã thuộc khu vực III02 xã, thị trấn thuộc khu vực I, với 33 thôn, tổ dân phố đặc biệt khó khăn. Toàn huyện có 6.958 hộ/28.370 người, gồm 21 thành phần dân tộc sinh sống; trong đó chủ yếu là người Gié- Triêng (Bhnong) chiếm tỷ lệ 58,9%, dân tộc Kinh chiếm tỷ lệ 32,1%, còn lại các dân tộc thiểu số khác chiếm tỷ lệ 9% (gồm: Tày, Thái, Mường, Nùng, H’Mông, Ba Na, Xơ Đăng, Sán Chay, Sán Dìu, Chăm, Hrê, Mnông, Bru- Vân Kiều, Thổ, Cơ- Tu, Khơ- mú, Co, Phù Lá, Chứt). Sản xuất chủ yếu là thuần nông, còn phụ thuộc nhiều về thiên nhiên nên năng suất, chất lượng và hiệu quả đạt thấp; đời sống người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao 34,67% (trong đó, hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số: 2.251/6.958 hộ, chiếm tỷ lệ 32,35%; hộ cận nghèo là 889 hộ, chiếm tỷ lệ: 12,8%) (số liệu cuối năm 2022); một bộ phận Nhân dân có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, thiếu ý chí vươn lên thoát nghèo, chưa biết tiết kiệm, chưa biết tích lũy cho đầu tư phát triển.

Ảnh. Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện chuyên đề toàn khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh “Về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và thực hiện thắng lợi mục tiêu thoát khỏi tình trạng huyện nghèo vào năm 2025 theo Đề án của huyện đã đăng ký với Tỉnh và Trung ương. Thực hiện chủ trương chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tham mưu Huyện ủy ban hành Chỉ thị số 27-CT/HU, ngày 09/02/2023 về tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn huyện (gọi tắt là Chỉ thị số 27 của Huyện ủy), với 10 nội dung về thay đổi nếp nghĩ và 10 nội dung về thay đổi cách làm; theo đó, xác định việc thực hiện Cuộc vận động là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài gắn với thực hiện các nghị quyết, chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng an ninh của địa phương. Việc triển khai thực hiện Cuộc vận động phải được cụ thể hóa phù hợp với tình hình thực tế, phong tục tập quán của từng địa phương. Kết quả mang lại đảm bảo thiết thực, hiệu quả, không chạy theo thành tích; lấy kết quả, sản phẩm cụ thể mang lại từ sự thay đổi tích cực về nếp nghĩ, cách làm của đồng bào trong sản xuất, sinh hoạt làm thước đo đánh giá hiệu quả của Cuộc vận động; đồng thời phát huy vai trò của già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, cá nhân tiêu biểu, hộ đồng bào dân tộc thiểu số tiêu biểu làm điểm, làm mẫu.

Ngay sau khi Chỉ thị số 27-CT/HU của Huyện ủy được ban hành, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã chủ trì phối hợp, hiệp thương phân công với các tổ chức chính trị-xã hội trong tổ chức thực hiện Cuộc vận động. Cùng với Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị thảo luận, ký kết Chương trình phối hợp số 16/CTPH-UBND-MTTQ, ngày 03/4/2023 về thực hiện Cuộc vận động giai đoạn 2023-2030, trong đó, thống nhất các nội dung nhiệm vụ, đề ra các chỉ tiêu phấn đấu cụ thể từng năm và cả giai đoạn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam huyện, các ngành trực thuộc UBND huyện (Phòng NN&PTNT, phòng Dân tộc, phòng LĐTB&XH, phòng KT-HT, phòng TN&MT, phòng VHTT-TDTT, phòng Giáo dục, phòng TCKH, Bảo hiểm xã hội, Trung tâm VHTT-TTTH, Trung tâm Y tế…) và UBND các xã, thị trấn; đồng thời tổ chức Lễ phát động triển khai thực hiện Cuộc vận động trên phạm vi toàn huyện. Đặc biệt, nhằm đảm bảo hiệu quả và thuận lợi trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số hưởng ứng tham gia thực hiện Cuộc vận động, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã cùng với UBND huyện phối hợp biên soạn và tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất về nội dung và số lượng, thành phần, đối tượng phát hành Cuốn Sổ tay tuyên truyền Cuộc vận động với 9000 bản in; theo đó, cuốn Sổ tay được phát hành đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ-giáo viên, lực lượng vũ trang toàn huyện và cả hệ thống chính trị, đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở, người có uy tín, cá nhân tiêu biểu và gần 5.000 hộ đồng bào dân tộc thiểu số toàn huyện.