Họp nghe báo cáo phương án thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

Sáng 01.3, UBND huyện họp nghe báo cáo tiến độ triển khai thưc hiện Nghị quyết số111/2024/QH15 ngày 18/1/2024 của Quốc hội khoá 15 về một số cơ chế, chính sách đặc thù thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia. Phó Chủ tịch UBND huyện Hồ Công Điểm - Trưởng Ban chỉ đạo các CTMTQG huyện chủ trì cuộc họp.

Ảnh: toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp đại diện lãnh đạo các xã và phòng chuyên môn của huyện đã báo cáo tiến độ thực hiện các công trình thuộc các chương trình mục tiêu, làm rõ các vướng mắc, khó khăn trong công tác lập hồ sơ, thẩm định công trình. Đại diện phòng Kinh tế - Hạ tầng, phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã thông qua một số văn bản, quy định mới về luật đầu tư công năm 2024, để các xã thực hiện đảm bảo các quy trình tránh sai sót dẫn đến trả lại hồ sơ. 

Được biết trên địa bàn huyện có 59 công trình thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện cơ chế, chính sách đặc thù theo nghị quyết 111 của quốc hội khoá 15, trong đó công trình giao thông chiếm 70% tương đương 40 công trình. Tuy nhiên đến nay mới chỉ có 8 hồ sơ đảm bảo điều kiện được trình qua phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện.