Họp bàn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện năm 2024

Chiều ngày 26/6/2024, Đ/c Hồ Công Điểm – PCT UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo các Chương trình MTQG của huyện có buổi làm việc với các ngành để bàn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện năm 2024.

Ảnh: Đồng chí Hồ Công Điểm - Phó chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo các Chương trình MTQG của huyện phát biểu tại cuộc họp

Giai đoạn 2022 -2025, Phước Sơn phấn đấu giảm ít nhất 400 hộ nghèo, giảm 238 hộ cận nghèo, tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 21,92%. Riêng 3 xã Phước Xuân, Phước Năng, Phước Chánh giảm nhiều hơn chỉ tiêu giao để đạt tiêu chí nông thôn mới về hộ nghèo đa chiều vào cuối năm 2024. 

Tại buổi làm việc, đại diện các ngành đã báo cáo kế hoạch, đề ra các giải pháp thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo trên địa bàn huyện trong năm 2024. Các đại biểu cũng thống nhất việc giao các dự án, tiểu dự án cho từng ngành, địa phương cụ thể. Đối với các dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân đạt thấp, các ngành, địa phương sẽ có kế hoạch, phương án điều chuyển nguồn vốn sang các dự án khác khả thi hơn. 

Kết luận cuộc họp, đ/c Hồ Công Điểm – PCT UBND, trưởng ban chỉ đạo các Chương trình MTQG của huyện cho rằng Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững có nhiều tác động đến đời sống xã hội của người dân miền núi Phước Sơn. Hiện nay, nhu cầu của người dân về các dự án của chương trình, đặc biệt là Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo và Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện là rất lớn. Vì vậy, các ngành, địa phương phải tập trung toàn lực nghiên cứu các giải pháp đẩy nhanh việc giải ngân nguồn vốn để người dân được thụ hưởng chính sách đầy đủ, đúng thời điểm. Lồng ghép nhiều nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân.

Tin liên quan