Hội nghị tổng kết thực hiện chính sách người có uy tín năm 2023

Sáng ngày 29/01/2024, tại Hội trường Ủy Ban nhân dân huyện Phước Sơn, theo kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 11/01/2024, UBND huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện chính sách người có uy tín năm 2023. Về dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Đỗ Hoài Xoan- Huyện ủy viên, Phó chủ tịch Ủy Ban nhân dân huyện.

Với 49/54 vị người có uy tín của 12 xã, thị trấn và hơn 21 cơ quan, đơn vị liên quan huyện về tham dự Hội nghị tổng kết. Được sự phân công của chủ trì Hội nghị, đồng chí Hồ Thị Hồng Hảo- HUV-Trưởng phòng Dân tộc huyện thông qua báo cáo kết quả triển khai thực hiện chính sách người có uy tín năm 2023. Theo báo cáo, giai đoạn 2023-2027 toàn huyện có 54 vị/42 thôn, tổ dân phố của 12 xã, thị trấn, trong đó: có 28 vị giai đoạn cũ được bầu chọn lại và 26 vị được bầu mới, bao gồm: 48 Nam và 06 nữ; có 49 vị là người dân tộc Gié- Triêng, 03 vị là dân tộc Kinh, dân tộc Nùng có 01 vị, dân tộc Cadong 01 vị; Đảng viên có 19 vị; Già làng 14 vị, trưởng thôn 05 vị, cán bộ hưu trí 03 vị, sản xuất kinh doanh giỏi 02 vị, thành phần khác 30 vị. Trong năm 2023, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban, ngành, Mặt trận đoàn thể từ huyện đến xã, người có uy tín trong đồng bào DTTS đã phát huy được vai trò của mình trong cộng đồng dân cư, thể hiện là lực lượng nòng cốt, tích cực phối hợp tuyên truyền vận động đồng bào chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đặc biệt là 03 Chương trình MTQG đang triển khai thực hiện trên địa bàn huyện; tuyên truyền vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tích cực lao động sản xuất áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi tích cực động viên, hướng dẫn con cháu, vận động nhân dân trong thôn, tổ dân phố tham gia phát triển kinh tế; chịu khó nghiên cứu, sáng tạo, học hỏi cách làm hay, tự thân vận động, tranh thủ sự hỗ trợ của Nhà nước để đầu tư có hiệu quả nguồn lực mà Nhà nước đã hỗ trợ. Bên cạnh đó, vận động người dân xóa bỏ tập quán canh tác lạc hậu áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt nâng cao năng xuất và chất lượng sản phẩm, tạo ra hàng hóa có giá trị kinh tế cao, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo.