Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho các hộ dân theo Nội dung số 3 của Dự án 1 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Phước Sơn năm 2023

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (gọi tắt là Chương trình MTQG) là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước. Mục tiêu tổng quát là khai thác tiềm năng, lợi thế của vùng đồng bào DTTS, miền núi; đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; giảm nghèo nhanh, bền vững.

Hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho người dân là một nội dung nằm trong dự án 1 của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; nhằm giúp người dân có nguồn nước hợp vệ sinh, đảm bảo phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt hằng ngày. Do biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng, phức tạp, diễn ra trên hầu hết các vùng miền nên huyện Phước Sơn cũng chịu nhiều tác động. Tại một số hộ gia đình ở các xã trong huyện đã xuất hiện tình trạng người dân thiếu vật dụng chứa nước sinh hoạt; nhất là đối với hộ nghèo, thiếu các vật dụng cần thiết để trữ nước, gây khó khăn trong cuộc sống hằng ngày.

Do đó, việc xây triển khai thực hiện hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho người dân (hộ nghèo) tại các khu vực nằm trong Chương trình MTQG là nhiệm vụ hết sức cần thiết; phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân; phù hợp với thực trạng đời sống hằng ngày của hộ gia đình; đảm bảo đúng với các quy định, mục tiêu của Chương trình MTQG. Việc hỗ trợ các vật dụng thiết yếu để trữ nước, dẫn nước sinh hoạt về đến hộ gia đình giúp người dân có nguồn nước sinh hoạt đảm bảo, nhất là trong mùa khô hạn; góp phần cải thiện vệ sinh, tăng cường sức khỏe cho cộng đồng dân cư. 

Thực hiện Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025; Dựa vào kết quả khảo sát tình hình thực tế tại địa phương và nội dung đăng ký của các hộ dân trên địa bàn 09 xã, thị trấn. Phòng Dân tộc huyện đã triển khai thực hiện các bước liên quan đến hoạt động hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho cho 443 hộ dân (trong đó có 428 hộ đăng ký cấp Bồn chứa nước, 14 hộ đăng ký tự xây bề, 01 hộ đăng ký mua ống dẫn nước) của 9 xã, thị trấn là những hộ thuộc đối tượng thụ hưởng theo Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ đã được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt. 

Ảnh. Chở Bồn chứa nước đi cấp phát cho các hộ dân 

Ngoài cấp phát 428 bồn chứa nước, Phòng dân tộc đã đến nghiệm thu 06/14 hộ đăng ký tự xây bể chứa nước và đã chi trả cho 06 hộ hoàn thành việc xây bể để các hộ thuận lợi đưa vào sử dụng bể chứa nước đảm bảo vệ sinh. Các hộ còn lại Phòng tiếp tục đôn đốc các hộ tiến hành thực hiện việc xây bể và mua ống dẫn nước và thanh quyết toán đảm bảo đúng quy định của Nhà nước.

Ảnh. Nghiệm thu bể chứa nước tại hộ dân

Hoạt động hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho người dân (hộ nghèo) tại các khu vực nằm trong Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023 đúng với nhiệm vụ, mục tiêu mà Chương trình đề ra. Hỗ trợ đúng theo nhu cầu đăng ký của người dân, đúng nội dung tinh thần các Thông tư, văn bản hướng dẫn của cấp trên. Phù hợp với nhu cầu của người dân, giải quyết được tình trạng thiếu vật dụng chứa nước sinh hoạt. Có ý nghĩa thiết thực trong việc cải thiện môi trường sống, sinh hoạt, vệ sinh hàng ngày cho người dân; nâng cao nhận thức trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng dân cư, từng bước góp phần xây dựng môi trường nông thôn xanh, sạch.

Tin liên quan