Ra quân thực hiện phong trào "Đoàn kết sáng tạo" mô hình trồng cây Đẳng sâm xã Phước Lộc

Ra quân thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo” mô hình trồng Đẳng sâm trên địa bàn xã Phước Lộc để hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”

Hưởng ứng Cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững" theo Chỉ thị số 27-CT/HU, ngày 09/02/2023 của BTV Huyện ủy Phước Sơn. Với mục tiêu thay đổi tư duy, tập quán sản xuất của người dân để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất đổi mới cách thức sản xuất, ứng dụng, chuyển giao khoa học, kỹ thuật vào trồng cây dược liệu trên địa bàn xã. Dự án phát triển sản xuất cộng đồng “Trồng cây Đảng sâm” là một trong những chính sách nhằm hỗ trợ cho nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn phát triển sản xuất, trồng dược liệu theo định hướng có tổ chức, chính sách phù hợp với điều kiện của đồng bào vùng đặc biệt khó khăn, thực hiện tốt chương trình sẽ góp phần đáng kể về chuyển dịch cơ cấu cây trồng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có cơ hội nâng cao năng lực sản xuất để giảm nghèo bền vững.