UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 10

UBND huyện vừa tổ chức họp phiên thường kỳ đánh giá các mặt công tác tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng chí Lê Quang Trung - Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Ảnh: Toàn cảnh phiên họp

Báo cáo của UBND huyện cho thấy, trong tháng 10 và 10 tháng đầu năm tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục ổn định và có bước phát triển: sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tăng, thu ngân sách đạt cao. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, gieo trồng vượt chỉ tiêu, tổng đàn gia súc tăng mạnh. Công tác dân tộc miền núi, giảm nghèo và xây dựng NTM được đẩy mạnh. Trên các lĩnh vực văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội cũng đạt được những kết quả khả quan. Tuy nhiên nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế, như: Triển khai các dự án, công trình trọng điểm chưa bảo đảm đúng tiến độ đề ra, giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp. Công tác lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch còn chậm so với yêu cầu. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đạt thấp; một số ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ được giao và chất lượng tham mưu chưa đạt yêu cầu, chậm tiến độ. 

Trong những tháng cuối năm UBND huyện đề ra 13 mục tiêu trong đó tập trung thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số. Tăng cường đấu tranh phòng, chống hiệu quả các loại tội phạm và kiềm chế tai nạn giao thông, giữ vững ANCT và trật tự ATXH trên địa bàn huyện…

Tin liên quan