Kiểm tra công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ năm 2023

Thực hiện Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định về điều kiện bảo đảm và nội dung, qui trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn PCGD-XMC; trong các ngày 23, 24 và 30/10, thực hiện sự chỉ đạo của UBND huyện Phước Sơn, đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục và xóa mù chữ năm 2023 đã đến làm việc với ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 11 xã, thị trấn.

Hình ảnh: Toàn cảnh buổi làm việc

     Đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chỉ đạo, kết quả thực hiện công tác PCGD-XMC của Ban chỉ đạo PCGD-XMC cấp xã, thị trấn 2023 theo các văn bản hướng dẫn của các cấp. Đánh giá, công nhận kết quả thực hiện mục tiêu, kế hoạch PCGD-XMC của các địa phương năm 2023; làm cơ sở để xây dựng kế hoạch PCGD-XMC năm 2024 theo hướng phấn đấu duy trì và nâng cao kết quả PCGD-XMC ở các xã, thị trấn; tăng tỉ lệ huy động và hiệu quả đào tạo; giảm tỉ lệ chưa đạt chuẩn, học sinh bỏ học ở các cấp học, nhất là cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông. Kiểm tra việc thực hiện và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu PCGD-XMC đáp ứng nhu cầu quản lý của các cấp. 

     Thông qua hoạt động kiểm tra nhằm đánh giá công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện; đồng thời, chỉ ra những thiếu sót, tồn tại cần khắc phục nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ trong thời gian tới./.

Tin liên quan