Phước Sơn giám sát việc thực hiện Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022

Ngày 14/9/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn tổ chức Đoàn giám sát trực tiếp tại UBND các xã Phước Xuân và Phước Mỹ về thực hiện dân chủ ở cơ sở trong triển khai hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Diễm - HUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm Trưởng đoàn.

Tại các đơn vị được giám sát, Đoàn đã nghe lãnh đạo UBND các xã báo cáo kết quả tổ chức thực hiện tại địa phương; Đoàn giám sát và đại biểu các ngành, Mặt trận-Đoàn thể xã, khu dân cư và chủ hộ được hưởng lợi từ chương trình đã trao đổi, làm rõ các nội dung liên quan.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thị Bích Diễm nhấn mạnh: Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 là một chủ trương lớn, rất cần thiết và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm phát triển toàn diện về kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, củng cố và giữ vững niềm tin của đồng bào đối với Đảng và Nhà nước. Vì vậy, đề nghị các địa phương cần tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo, phối hợp việc tổ chức triển khai thực hiện; phát huy những ưu điểm, thuận lợi, kịp thời nắm những khó khăn, vướng mắc của nhóm hộ, người dân để hỗ trợ, tháo gỡ. Đề nghị MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội các xã cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích chính sách cho người dân hiểu để tích cực tham gia; đồng thời tiếp tục tuyên truyền rộng rãi hơn nữa về nội dung Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện qua đó góp phần phát huy hiệu quả, sử dụng đúng mục đích các nguồn lực của Nhà nước, xã hội để đạt được mục tiêu mà Chương trình đã đề ra.

Tin liên quan