Phước Sơn giám sát kết quả triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội miền núi giai đoạn 2021-2025

Vừa qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức đoàn giám sát trực tiếp tại Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Phước Sơn về kết quả thực hiện Tiểu dự án 1 của Dự án 3 về Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân (gọi tắt là Tiểu dự án 1 - Dự án 3) theo Quyết định số 1719/2021/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Diễm - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện làm Trưởng đoàn giám sát.

Tiểu dự án 1 - Dự án 3 được UBND huyện Phước Sơn giao cho Ban quản lý rừng phòng hộ huyện (gọi tắt là Ban) trực tiếp triển khai thực hiện tại 13 cộng đồng thôn của 04 xã: Phước Hòa, Phước Hiệp, Phước Đức và Phước Năng; có 512 hộ dân tham gia thực hiện khoán bảo vệ rừng với tổng diện tích 13.908.38 ha. Qua giám sát trực tiếp cho thấy, việc triển khai thực hiện các nội dung Tiểu dự án 1 - Dự án 3 của Ban tại các địa phương trong thời gian qua đạt được nhiều kết quả; cộng đồng dân cư nhận khoán bảo vệ rừng đã có nhiều cố gắng, tích cực; lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của Ban đã phát huy được vai trò, trách nhiệm, thường xuyên phối hợp, hỗ trợ cho cộng đồng trong công tác tuần tra, hạn chế tối đa các vụ vi phạm. Bên cạnh đó, Đoàn giám sát cũng chỉ ra một số khó khăn trong việc triển khai đó là: Thời gian phân bổ vốn cho đơn vị trễ do đó đã ảnh hưởng phần nào đến tiến độ giải ngân; một số văn bản hướng dẫn của các Bộ ngành Trung ương, tỉnh về thực hiện các dự án, tiểu dự án, thành phần của các CTMTQG còn chậm, chưa chi tiết, một số nội dung chưa có đủ căn cứ triển khai thực hiện.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng đoàn giám sát đề nghị Ban phối hợp làm tốt công tác thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện các nội dung chương trình về cơ quan được giao nhiệm vụ quản lý để theo dõi, hỗ trợ. Đồng thời quan tâm hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các xã, cộng đồng thôn trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và các nội dung khác của chương trình có liên quan tại các địa phương.

Tin liên quan