Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện Phước Sơn

Ngày 08/9/2023, UBND huyện Phước Sơn vừa ban hành Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện Phước Sơn.

Ảnh. Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Mục đích nhằm lan tỏa mạnh mẽ đến người dân trên địa bàn huyện hiểu rõ hơn về vai trò, ý nghĩa, lợi ích và tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của hệ thống chính trị, đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm sự thành công của chuyển đổi số. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số trên địa bàn huyện, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, hướng đến năm 2023.

Theo đó, Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 với chủ đề “Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị”. Các hoạt động truyền thông, hưởng ứng trên địa bàn huyện được tổ chức từ ngày 01/10/2023 đến ngày 10/10/2023 đa dạng như: Tổ chức tuyên truyền thông điêp Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên môi trường số, thông qua Cổng thông tin điện tử huyện dưới nhiều hình thức khác nhau như chuyên đề, chuyên mục, phóng sự, tọa đàm, trình chiếu phim tư liệu về lịch sử phát triển công nghệ thông tin Việt Nam; đưa tin về các hoạt động hưởng ứng ngày Chuyển đổi số quốc gia;  Đẩy mạnh tổ chức phát động, ra quân hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng sản phẩm – dịch vụ số; khuyến khích các cửa hàng điện tử, máy tính trên địa bàn huyện có băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 phù hợp với quy định của pháp luật.

File đính kèm: KẾ HOẠCH HƯỞNG ỨNG NGÀY CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA NĂM 2023

Tin liên quan