UBND xã Phước Đức hỗ trợ Bò cái sinh sản cho Nhóm cộng đồng thôn 4

Ngày 31/8/2023, Ủy Ban nhân dân xã Phước Đức đã trao 10 giống Bò cái sinh sản cho 10 hộ của Nhóm cộng đồng thôn 4 của xã.

Ảnh. Các hộ tham gia dự án đến nhận bò

Theo Quyết định số 141/QĐ-UBND ngày 11/7/2023 của UBND xã Phước Đức phê duyệt phương án phát triển sản xuất cộng đồng nuôi bò cái sinh sản cho nhóm cộng đồng thôn 4 xã Phước Đức gồm 10 hộ tham gia. Đối tượng tham gia Dự án Nuôi bò cái sinh sản đảm bảo theo quy định, bao gồm: Hộ người dân tộc thiểu số 09/10 hộ, chiếm tỷ lệ 90%. Hộ nghèo 04/10 hộ, chiếm tỷ lệ 40%; hộ cận nghèo 01/10 hộ, chiếm tỷ lệ 10%; hộ mới thoát nghèo (năm 2021): 03/10 hộ, chiếm tỷ lệ 30%; hộ không nghèo 02/10 hộ, chiếm 3 tỷ lệ 20%. Các hộ tham gia dự án được hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất trong dự án;  được hỗ trợ tập huấn nâng cao năng lực cho các hộ và các nội dung kiểm tra, tổng kết, quản lý dự án. Hỗ trợ con giống, thức ăn chăn nuôi, vắc xin… thực hiện theo các quy định của Chương trình. Dự án chăn nuôi bò cái sinh sản tại xã Phước Đức sử dụng nguồn kinh phí tại Quyết định số 2973/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND huyện Phước Sơn được lập phù hợp với kế hoạch phát triển KT-XH của địa phương. Ngoài ra, các hộ tham gia dự án có trách nhiệm phải đối ứng về chuồng trại chăn nuôi, vật tư, dụng cụ chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, công lao động đảm bảo, để thực hiện tốt Dự án tại thôn.

Tin liên quan